Schoolraad

In 2017 werd de schoolraad vernieuwd voor een periode van 4 jaar (tot 2021).

Deze schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende 3 geledingen:

personeel, ouders, lokale gemeenschap.

De directeur woont de vergaderingen van de schoolraad van rechtswege bij met raadgevende stem.

 

geleding ouders

Gaëlle Saelens, Barakkendries 6, 1540 Herne (voorzitster)

Melanie Van Eesbeek, Sint-Niklaasstraat 16, 1540 Herfelingen (afgevaardigde oudercomité)

 

 geleding personeel

Isabelle Matthys, Pausleenstraat 7, 1540 Herne

Sylvia Goossens, Hernekouter 24, 1540 Herne

 

geleding lokale gemeenschap

Maya Van Holder, Barakkendries 4, 1540 Herne

Isabel Alaert, Mottenberg 8 te 1540 Herfelingen

 

geleding schoolbestuur

Carina Ricour, Van Cauwenberghelaan 21A, 1540 Herne

 

De schoolraad vergadert 3 à 4 keer per jaar. De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over het opstellen

en wijzigen van het schoolreglement, de bijdrageregeling, het schoolwerkplan, het aanwenden van lestijden,

veiligheidsbeleid van de school, beleidscontract met CLB, jaarplanning van extra-muros-activiteiten.

Het schoolbestuur vraagt de schoolraad om advies inzake het profiel van de directeur,

het studieaanbod en de vaststelling van het nascholingsbeleid.

 

 

 


Copyright 2014 GBS Herfelingen